Adatkezelési tájékoztató

A Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda és a Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adótanácsadó Iroda Kft. (továbbiakban Adatkezelő) adatkezelési tájékoztatója és adatkezelési nyilatkozata

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján a weboldalon megadott adatokat az Adatkezelő a Felhasználó kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra, más adatkezelésben kezelt adatokkal nem kapcsolja össze, hanem - ezzel ellentétes jogszabályi rendelkezés hiányában - azokat titkosan kezeli.

Adatkezelő:
Dr. Szeiler Ügyvédi Iroda és a Dr. Szeiler & Partners Könyvelő és Adónatáncsadó Iroda Kft.
Székhely: 1051 Budapest Vigyázó Ferenc utca 6 ¾.
E-mail: info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu
Honlap: www.drszeiler.hu
Telefon: +36706765989

Az adatkezelés célja:
A Felhasználóval történő kapcsolatfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja:
A honlapon található kapcsolatfelvételi adatok megadása önkéntes, a regisztrációs adatlapot kitöltők a kitöltéssel önkéntesen hozzájárulnak, hogy adataikat az Adatkezelő felvegye, tárolja, kezelje és feldolgozza.

Az adatkezelés időtartama:
Az Ön által megadott személyes adatokat csak addig tároljuk ameddig az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges, amihez hozzájárulását adta vagy jogszabályi kötelezettségünknek eleget együnk.

A kezelt adatok terjedelme:
Adatkezelő www.drszeiler.hu honlapon kizárólag az érdeklődő érintettek által önkéntesen megadott alábbi adatait kezeli:

  • érdeklődő gazdasági szereplő neve,
  • adószáma,
  • székhelye,
  • kapcsolattartójának neve,
  • telefonszáma,
  • e-mail címe,

A Weboldalon közzétett bizonyos típusú kapcsolattartási formáknál megadható cégének könyvelési adatai. Ebben az esetben ezt kizárólag a könyvelési ajánlat megadásához használjuk fel.

Az adatokhoz hozzáférők köre, az adatfeldolgozók.

Az adatok kezelésére kizárólag az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársai jogosultak, az adatok kezeléséhez adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.

Adatkezelő adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben ad át, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő vagy az érintett személy ehhez hitelt érdemlő módon hozzájárul.

Az adatbiztonság
Adatkezelő az adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a kapcsolatfelvétellel összefüggő feladataihoz szükséges mértékben kezeli.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa őket nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Cookies
Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát elősegítsük cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol és amelyek szükségesek a honlapunk használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, miként használják a Weboldalt és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek megállapítani, hogy egy oldalt a honlapunkon megnéztek-e már. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk Ön korábban ellátogatott-e már a honalapunkra vagy Ön egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük állítsa úgy be az internet böngészőjét, hogy töröljön minden cookie-t a számítógépének merevlemezéről és blokkoljon minden cookie-t vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS
Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben az info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címen és postai úton a következő postai címen: 1051 Budpest, Vigyázó Ferenc utca 6 ¾., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.

Ön jogosult a megadott adatai módosítását, helyesbítését kérni az info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címen és postai úton a következő címen:1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 6 ¾ ., mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Ön a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címen és postai úton a következő címen:1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 6 ¾ .,mindkét esetben a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, amennyiben azt a közbeszerzési jogszabályok nem zárják ki.

Törlés helyett Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben Adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítása esetén Adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk a info [gDoe7FGFgNW*] drszeiler [sTbexZtVZgE8] hu e-mail címre és postai úton a következő címen:1051 Budapest, Vigyázó Ferenc utca 6 ¾ .,

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. / email: ugyfelszolgalat [gDoe7FGFgNW*] naih [sTbexZtVZgE8] hu).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A Felhasználó nyilatkozata
A Felhasználó a kapcsolatfelvételi adatlapok kitöltésével megerősíti, hogy teljes körűen megismerte és elolvasta a jelen Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el és önkéntesen, tájékozottan és határozottan hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, illetve kapcsolatfelvétel során megadott adatait a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési célok érdekében kezelje az Info tv., és a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően.

A Felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével megerősíti, hogy a kapcsolatfelvétel során megadott adatok a valóságnak megfelelnek, illetve más személyhez fűződő jogait nem sértik.

Adja meg nevét és telefonszámát, visszahívjuk!
Kérjük adja meg a teljes nevét. Pl.: Kovács Ferenc vagy Dr. Kovács Ferenc András.
A mező minimum kettő és maximum négy szóból álló nevet fogad el.
+36
Kérjük adja meg telefonszámát: körzetszám + telefonszám. Ne használjon 06 vagy +36 előtagot. Pl.: 30 123-4567 vagy 55 123-456
Kérjük adja meg e-mail címét
Kérjük egy-két kulcsszóval jelezze felénk, hogy miben segíthetünk Önnek.
(Pl.: adóellenőrzés, jogi képviselet, könyvelés stb.)